Pravidla soutěže

Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel kreativní soutěže HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o., o ceny „Mistr Kutil 2017“. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tato pravidla mohou být změněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu (dále „Pravidla“).

Přečtěte si, prosíme, následující pravidla pozorně, obsahují důležité informace. Účastí v soutěži potvrzuje každý soutěžící souhlas s těmito pravidly.

I. Pořadatel

 1. Pořadatelem a vyhlašovatelem kreativní soutěže o ceny „Mistr Kutil 2017“ je HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o., IČO: 47117559, se sídlem Praha 9 – Horní Počernice, Chlumecká 2398, PSČ 193 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12497 (dále jen „vyhlašovatel“).

II. Průběh a umístění soutěže

 1. Předmětem soutěže je vybrat vítěze soutěže „Mistr Kutil 2017“.
 2. Soutěž probíhá v prostředí internetové komunitní sítě Facebook na stránce vyhlašovatele www.facebook.com/HornbachCZ a zároveň na internetové stránce www.mistrkutil.cz.
 3. Soutěž probíhá v období od 1. 4. 2017 SEČ 00:00:00 do 24. 9. 2017 SEČ 23:59:59 včetně a je rozdělena do 3 fází:
  1. fáze je registrace soutěžících, která probíhá v období od 1. 4. 2017 od 00:00:00 (SEČ) do 31. 5. 2017 do 23:59:59 hod. (SEČ) včetně. Na základě posouzení návrhů vybere odborná porota 5 finalistů.
  2. fáze je výběr finalistů, který probíhá v období od 1. 6. 2017 od 00:00:00 (SEČ) do 8. 6. 2017 do 23:59:59 hod. (SEČ) včetně. Prostřednictvím hlasování v tomto termínu bude určeno 5 finalistů. Videa finalistů budou postupně publikována od 12. 6. 2017 od 00:00:00 (SEČ) do 31. 8.2017 23:59:59 hod. (SEČ) včetně.
  3. fáze je hlasování o výběru Mistra Kutila, který bude vybrán na základě hlasování veřejnosti z pěti finalistů, na webu www.mistrkutil.cz a to od 1. 9. 2017 od 00:00:00 (SEČ) do 24. 9. 2017 23:59:59 (SEČ).

(dále „soutěž“)

III. Soutěžící

 1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem v České republice nebo Slovenské republice (dále jen „soutěžící“), která splní podmínky Pravidel.
 2. Podmínkou účasti v soutěži je úplné a pravdivé vyplnění povinných polí v registračním formuláři na stránkách www.mistrkutil.cz, připojení obrazového záznamu sebe sama nebo projektu, který se soutěžící zavazuje zhotovit a doručit do 31. 8. 2017 23:59:59 hod. (SEČ) včetně (dále „dílo“), vyjádření souhlasu s Pravidly, a úspěšné odeslání registračního formuláře.
 3. Splnění podmínek čl. III odst. 2 bude potvrzeno vyhlašovatelem na emailovou adresu soutěžícího uvedenou v registračním formuláři.
 4. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů v rozsahu registračního formuláře, tzn. zejména jména a příjmení, obce, kde trvale bydlí a emailové adresy a dalších údajů (dále jen „údaje“) do databáze vyhlašovatele a jejich zpracováním společností HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o., IČ: 47117559, se sídlem Praha 9 – Horní Počernice, Chlumecká 2398, PSČ 193 00, jakožto správce (dále jen Správce), pro účely realizace soutěže a předání výher, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 5-ti let od ukončení soutěže). Zároveň uděluje soutěžící Správci souhlas s tím, aby mu Správce zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoli na adrese vyhlašovatele odvolat (v případě odvolání souhlasu před koncem soutěže a předáním výher bude takový soutěžící ze soutěže vyřazen), že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, právo požadovat vysvětlení v případě, že soutěžící pojme podezření, že zpracováním osobních údajů může být narušena ochrana jeho osobního a soukromého života, nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, právo požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, a to jejich opravou, doplněním či odstraněním, a právo kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů (se sídlem: Pplk. Sochora 27, Praha 7) v případě výše uvedeného podezření nebo odmítnutí zajistit nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy.
 5. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele, poskytovatele výher nebo jejich zástupci a jejich osoby blízké, jakékoli jiné osoby přímo či nepřímo zapojené do této soutěže a jejich osoby blízké, jakož i jakékoli osoby, které se účastní soutěže s jiným než osobním cílem. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.IV. Hlasující
 6. Vyhlašovatel nenese odpovědnost za technické problémy, ke kterým by mohlo dojít při doručování internetových zpráv a registraci soutěžících, ani za případné problémy související s funkčností internetové sítě.
 7. Soutěžící souhlasí s užitím obrazového záznamu projektu, pořízených fotografií a obrazově zvukových záznamů poskytnutých vyhlašovateli do soutěže, nebo budou v průběhu soutěže pořízeny, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), a to zejména následujícím způsobem:
  1. Zveřejněním výše uvedených záznamů obsahující osobu soutěžitele a jméno soutěžitele ve veřejných sdělovacích prostředcích (papírová, elektronická i on-line média – noviny, časopisy, zpravodajské servery a agentury, radia, interní časopisy), na internetových stránkách a sociální síti Facebook, nebo jinak v rámci propagačních aktivit vyhlašovatele pro třetí osoby. To vše na území EU. Současně soutěžící prohlašuje, že u pořízených fotografií a obrazově zvukových záznamů poskytnutých vyhlašovateli do soutěže obstaral a vlastní souhlas zobrazených osob, případně vlastníků, či autorů zobrazených věcí, jejichž zobrazení podléhá autorským právům, k využití podle Pravidel.
  2. Soutěžící postupem podle čl. III uděluje vyhlašovateli svůj souhlas s bezplatným využitím těchto záznamů na dobu 20 let od poskytnutí souhlasu. Tento souhlas lze kdykoliv písemně odvolat. V případě odvolání souhlasu není však vyhlašovatel, nebo třetí osoby schopny odstranit již uveřejněné obrazové záznamy, ale pouze se zavazuje, že po odvolání souhlasu nebude tyto záznamy dále uveřejňovat.
  3. Vyhlašovatel je oprávněn užít záznamy pro účely této soutěže a reklamní kampaně „Mistr kutil 2017“, i v dalších ročnících této soutěže.
  4. Vyhlašovatel je oprávněn poskytnout licenční oprávnění k užití záznamů jako svých autorských děl jakýmkoli třetím osobám, a to zejména pro účely související s realizací kampaní.
  5. Soutěžící souhlasí s tím, že záznamy mohou být změněny, použity jako součást díla souborného nebo může být použita pouze jejich část.
  6. Současně s tím soutěžící poskytuje k výše uvedenému účelu své shora uvedené osobní údaje a souhlasí s tím, aby vyhlašovatel, případně další fyzické či právnické osoby, jimž vyhlašovatel poskytne licenci k užití fotografií, tyto údaje zpracovávali formou jejich shromažďování a uložení v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 8.  Soutěžící souhlasí s účastí na propagaci společnosti HORNBACH Baumarkt CS, a to do 31.12 2018, pokud se stane výhercem. Propagací se rozumí využití osobních údajů, informací a záznamů do rozhovorů, součinnost při tvoření kutilských poraden, nikoliv však výhradně.

IV. Hlasující

 1. Hlasovat v soutěži je oprávněna fyzická osoba prostřednictvím webových stránek www.mistrkutil.cz (dále „hlasující“).
 2. Každému hlasujícímu náleží každý den jeden hlas při výběru Mistra Kutila z pěti finalistů.
 3. Hlasující nesmí zakládat druhé a další nové profily, kterými by mohl udělovat soutěžícím hlasy. Je zakázáno využívat hlasovací aplikace naprogramovanými či automatickými prostředky. Takové hlasy jsou neplatné.
 4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyloučit bez udání důvodu ze soutěže hlasující, kteří jednají v rozporu s těmito pravidly. Organizovaná nebo kolektivní účast v soutěži představuje porušení těchto pravidel a je zakázána. Je povinností hlasujících i soutěžících zajistit, případně na výzvu vyhlašovatele prokázat, svou způsobilost k účasti v soutěži. Rozhodnutí o vyloučení hlasujících i soutěžících ze soutěže je konečné, bez možnosti odvolání nebo jakýchkoli jiných opravných prostředků

V. Výběr finalistů

 1. Na základě posouzení návrhů vybere odborná porota pět finalistů.
 2. Pokud se soutěžící vybraný na základě hlasování nebo odbornou porotou nebude moci finále zúčastnit, o čemž vyrozumí vyhlašovatele nejpozději do (8.6. 2017), jeho místo připadá soutěžícímu, který se umístil v nižším pořadí v hlasování podle čl. V odst. 1 podle počtu hlasů, případně vyhlašovatel rozhodne jinak. Při nerozhodném počtu hlasů postupuje soutěžící, který se do soutěže zaregistroval dříve.

VI. Průběh soutěže Mistr Kutil 2017

 1. Finalisté se účastní pořizování obrazově – zvukových záznamů v červnu, červenci a srpnu 2017:
  1. Představení finalisty a samotného projektu.
  2. Kutilské triky a znalosti soutěžícího, kde finalista poskytne kutilské rady, triky a znalosti, předvede své dovednosti.
  3. Představení projektu.
 2. V souladu se článkem III., odst. 4. odst. 7, odst. 8. budou tyto záznamy umístěny ve veřejných sdělovacích prostředcích (papírová, elektronická i on-line média – noviny, časopisy, zpravodajské servery a agentury, radia, interní časopisy), na internetových stránkách a sociální síti Facebook nebo jinak v rámci propagačních aktivit pořizovatele pro třetí osoby. To vše na území EU.

VII. Vyřazení soutěžících

 1. Soutěžící bude vyřazen ze soutěže, pokud neposkytne součinnost vyhlašovateli, zejména pokud neumožní pořídit zvukově obrazové záznamy dle čl. VI., odst 1., nikoliv však výhradně.
 2. Soutěžící bude vyřazen ze soutěže, pokud nedokončí dílo ve lhůtě do 31. 8. 2017.
 3. Soutěžící bude vyřazen ze soutěže, pokud dílo zhotoví jinak, než vlastnoručně a/nebo do díla zapojí profesionální pracovníky (řemeslníky).

VIII. Vyhlášení výsledků

 1. Výherce (Mistr Kutil) bude vybrán na Hlasování veřejnosti na webové stránce mistrkutil.cz a to od 1.9. 2017 od 00:00:00 SEČ do 24. 9. 2017 23:59:59 SEČ. Každý hlasující bude moci udělit v jeden den jeden hlas. Vítězem soutěže „Mistr Kutil 2017“ se stane projekt soutěžícího, který obdrží největší počet hlasů dle čl. II odst 3. písm 3. O dalším pořadí finalistů rozhodne počet získaných hlasů
 2. Vyhlášení výsledků soutěže bude zveřejněno nejpozději do 28. 9. 2017.
 3. Výsledky soutěže budou zveřejněny na stránce mistrkutil.cz.

IX. Výherci a výhry

 1. Ceny pro vítěze budou následující:
  1. cenou v soutěži bude poukázka na nákup v HORNBACHu v celkové hodnotě 100 000 Kč
  2. cenou v soutěži bude poukázka na nákup v HORNBACHu v celkové hodnotě 50 000 Kč.
  3. cenou v soutěži bude poukázka na nákup v HORNBACHu v celkové hodnotě 30 000 Kč.
  4. cenou v soutěži bude poukázka na nákup v HORNBACHu v celkové hodnotě 15 000 Kč.
  5. cenou v soutěži bude poukázka na nákup v HORNBACHu v celkové hodnotě 5 000 Kč.
 2. Složení odborné poroty, vyhodnocení a vyhlášení soutěže je zcela v pravomoci pořadatele, nelze ho tedy soudně vymáhat.
 3. Výhry nelze soudně vymáhat. Vyhlašovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher.
 4. Soutěžící nemají nárok na náhradu případných nákladů spojených s účastí v soutěži.
 5. Každý soutěžící může po dobu soutěže vyhrát pouze jednu výhru.
 6. Daň z cen, jejichž hodnota je vyšší než 10 000 Kč, uhradí vyhlašovatel nad rámec výhry. Tímto ustanovením vyhlašovatel neurčuje cenu výhry.
 7. Ceny do soutěže zajišťuje vyhlašovatel.
 8. Je výhradní odpovědností výherce zajistit, aby si mohl převzít a použít výhru.
 9. Výplata peněžité náhrady za výhru není možná. Výhra je osobní a nepřevoditelná. Výherce souhlasí, že výhru neprodá, nenabídne k prodeji nebo nepoužije na žádný komerční nebo propagační účel (včetně internetové dražby výhry) mimo tuto soutěž. Výhra je nedělitelná a může být přijata pouze za podmínek uvedených v těchto pravidlech.
 10. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na výměnu výhry za výhru, která bude odpovídající náhradou a ve stejné nebo vyšší hodnotě než původní výhra.
 11. Výhry, které nebudou převzaty z jakéhokoli důvodu, propadají ve prospěch vyhlašovatele. V případě, že bude výhra odmítnuta, propadá ve prospěch vyhlašovatele.
 12. Výherce bude kontaktován e-mailem ve lhůtě 5 dnů od vyhodnocení soutěže. Pokud se vyhlašovateli nepodaří výherce zastihnout do 14 dnů od prvního pokusu (přičemž se vyhlašovatel zavazuje kontaktovat výherce alespoň 2x prostřednictvím e-mailu), výhra přechází na výherce na druhém, respektive třetím a případně dalším místě. Nárok původního výherce na výhru zaniká.
 13. Výherce je povinen si výhru vyzvednout v dohodnutém termínu na dohodnuté adrese.
 14. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo požadovat po výherci předložení dokladu totožnosti (či jiného dokladu) za účelem ověření nároku na výhru.
 15. Výherce je povinen vyhlašovateli při předání výhry podepsat předávací protokol.
 16. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy vyhlašovateli soutěže. Vyhlašovatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu ve smyslu ustanovení § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Ustanovení § 2884 až § 2889 občanského zákoníku se tímto vylučují z aplikace pro účely této soutěže.
 2. Účastník soutěže (soutěžící, hlasující) bere na vědomí, že na poskytnutí ceny není právní nárok. Účast v soutěži a ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
 3. Soutěžící souhlasí pro případ, že se stanou výherci, s tím, že jejich jména budou zveřejněna na síti Facebook, na stránce vyhlašovatele www.facebook.com/HornbachCZ a na stránce www.mistrkutil.cz, na webu www.hornbach.cz a www.hornbach.sk. Soutěž není nijak sponzorována, administrována nebo spojena se společností Facebook.
 4. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s Pravidly a s tím, že vyhlašovatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jejich jména a příjmení, pořizovat a uveřejňovat podobizny a obrazové či zvukové záznamy soutěžících ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech vyhlašovatele po dobu 20 let od skončení této soutěže.
 5. Případné dotazy, připomínky apod. budou zasílány na e-mailovou adresu: info@mistrkutil.cz.
 6. Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří splní stanovené podmínky soutěže. Vyhlašovatel má právo výsledně posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.
 7. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo navrhnout a změnit jakoukoliv podmínku, pravidlo, požadavek, nebo nárok týkající se této soutěže, a to podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Změna bude uvedena na facebook.com/HornbachCZ na stránce www.mistrkutil.cz na webu www.hornbach.cz a www.hornbach.sk.
 8. Vyhlašovatel nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher.
 9. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli soutěž zcela zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
 10. Zapojením do soutěže vyslovuje každý soutěžící souhlas se shora uvedenými podmínkami soutěže, zavazuje se k jejich dodržování, jakož i k dodržování pravidel sociální sítě Facebook. Soutěžící prohlašuje, že je seznámen s charakterem a funkcí sítě Facebook a je si vědom toho, že v důsledku umístění osobních údajů na stránku svého profilu či do příspěvků mohou být tyto údaje přístupné třetím osobám, zejména v rámci sítě Facebook a/nebo v rámci internetu.

V Praze dne 1. 4. 2017
HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o.,